+370 686 18 228

Fizinių asmenų bankroto įstatymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS

FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO

ĮSTATYMAS

2012 m. gegužės 10 d. Nr. XI-2000
Vilnius

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas

1. Šio įstatymo paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, (toliau – fizinis asmuo) mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros.

2. Šis įstatymas taikomas fiziniam asmeniui, kurio pagrindinių turtinių interesų vieta yra Lietuvos Respublikoje.

3. Šis įstatymas reguliuoja fizinio asmens bankroto procesą.

4. Fizinio asmens bankroto procesą gali inicijuoti tik pats fizinis asmuo.

5. Fizinio asmens bankroto procesas vykdomas teismo tvarka.

6. Fizinio asmens bankroto proceso metu kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatos, reglamentuojančios ūkininko veiklą, fizinio asmens individualią veiklą, kreditoriaus teisę į jo reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, mokesčius, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme, ir jų administravimą, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

7. Šis įstatymas taikomas fiziniam asmeniui, neatsižvelgiant į jo skolinių įsipareigojimų atsiradimo laikotarpį.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Fizinio asmens bankroto procesas – fizinio asmens bankroto procedūrų visuma.

2. Fizinio asmens nemokumas – fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas (toliau – MMA).

3. Bankroto administratorius – fizinis arba juridinis asmuo arba juridinio asmens padalinys (filialas), Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – Įmonių bankroto įstatymas) nustatyta tvarka turintys teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ar Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – Įmonių restruktūrizavimo įstatymas) nustatyta tvarka turintys teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas.

 

3 straipsnis. Fizinio asmens kreditoriai

Fizinio asmens kreditoriai (toliau – kreditoriai) – turintys teisę reikalauti iš fizinio asmens įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus (toliau – reikalavimai) fiziniai ir juridiniai asmenys, tarp jų:

1) mokesčių nemokėjimo atveju – juos surinkti įpareigotos valstybei atstovaujančios institucijos;

2) darbo užmokesčio nemokėjimo ir dėl darbo santykių atsiradusios žalos neatlyginimo atveju – fizinio asmens darbuotojai (jų įpėdiniai);

3) iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų suteiktų paskolų ir su valstybės garantija gautų paskolų negrąžinimo atveju – valstybei atstovaujančios institucijos (Lietuvos Respublikos finansų ministerija arba paskolą administruojanti institucija);

4) iš Europos Sąjungos lėšų suteiktos paramos negrąžinimo atveju – Europos Sąjungos lėšas administruojančios valstybei atstovaujančios institucijos;

5) kiti kreditoriai.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

FIZINIO ASMENS BANKROTO PROCESAS

 

4 straipsnis. Fizinio asmens pareiškimas iškelti bankroto bylą

1. Fizinis asmuo pareiškimą iškelti bankroto bylą pateikia vietovės, kurioje yra fizinio asmens gyvenamoji vieta, apygardos teismui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas) nustatyta tvarka.

2. Ketindamas pateikti pareiškimą iškelti bankroto bylą, fizinis asmuo, kurio būklė atitinka šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytąją, ne vėliau kaip prieš mėnesį iki pareiškimo iškelti bankroto bylą pateikimo dienos apie tai raštu praneša visiems kreditoriams.

3. Pareiškime iškelti bankroto bylą teismui nurodomos fizinio asmens nemokumą sukėlusios priežastys ir pridedami šį nemokumą pagrindžiantys dokumentai (jeigu fizinis asmuo gali juos pateikti), fizinio asmens duomenys ryšiams palaikyti (gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas ir kiti), taip pat gali būti siūloma bankroto administratoriaus kandidatūra.

4. Prie pareiškimo iškelti bankroto bylą pridedama ir pateikiama:

1) šio straipsnio 2 dalyje nurodyto (nurodytų) pranešimo (pranešimų) kopija (kopijos);

2) fizinio asmens gaunamas ir (ar) numatomas gauti pajamas patvirtinantys dokumentai;

3) fizinio asmens turimo viso turto sąrašas (nekilnojamasis turtas; sąskaitose esančios lėšos, nurodant sąskaitas kredito įstaigose; grynieji pinigai, jeigu jų suma viršija 1 MMA; akcijos, kiti vertybiniai popieriai ir kitas turtas) (toliau – turtas) ir fizinio asmens nurodoma jo vertė;

4) duomenys apie fizinio asmens įkeistą turtą, suteiktus kitus prievolių įvykdymo užtikrinimo būdus ir kitus įsipareigojimus;

5) kreditorių sąrašas, kuriame nurodomi, kai kreditorius fizinis asmuo, – vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, reikalavimai ir jų įvykdymo terminai; kai kreditorius juridinis asmuo, – juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, reikalavimai ir jų įvykdymo terminai;

6) skolininkų sąrašas, kuriame nurodomi, kai skolininkas fizinis asmuo, – vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, gautinos lėšos ir jų gavimo terminai, kai skolininkas juridinis asmuo, – juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, gautinos lėšos ir jų gavimo terminai;

7) informacija apie fiziniam asmeniui teismuose iškeltas civilines bylas, kuriose fiziniam asmeniui pareikšti turtiniai reikalavimai ir (arba) areštuotas jo turtas, apie bylas, kuriose fiziniam asmeniui pareikšti su darbo santykiais susiję reikalavimai, taip pat apie baudžiamąsias bylas, kuriose fiziniam asmeniui pareikšti turtiniai reikalavimai ir (arba) areštuotas jo turtas, ir apie išieškojimus ne ginčo tvarka;

8) fizinio asmens išlaikomų asmenų sąrašas, kuriame nurodomi jų vardai, pavardės, gimimo datos, duomenys apie fizinio asmens sudarytas asmenų išlaikymo sutartis ir vedybų sutartis, ir nurodytus duomenis pagrindžiančių dokumentų kopijos;

9) informacija apie šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 6 punkte ir (ar) 2 dalies 3 punkte nurodytas lėšas.

5. Jeigu fizinis asmuo, pateikdamas teismui pareiškimą iškelti bankroto bylą, pasiūlo bankroto administratoriaus kandidatūrą, prie pareiškimo iškelti bankroto bylą pridedamas bankroto administratoriaus sutikimas atlikti fizinio asmens bankroto procedūras. Sutikime atlikti fizinio asmens bankroto procedūras turi būti nurodyta:

1) vardas, pavardė, adresas korespondencijai ir duomenys ryšiams palaikyti, kai bankroto administratorius – fizinis asmuo;

2) pavadinimas, kodas, buveinės adresas ir duomenys ryšiams palaikyti, kai bankroto administratorius – juridinis asmuo arba juridinio asmens padalinys (filialas).

6. Jeigu fizinis asmuo, pateikdamas teismui pareiškimą iškelti bankroto bylą, pasiūlo bankroto administratoriaus kandidatūrą, prie pareiškimo iškelti bankroto bylą pridedamas bankroto administratoriaus lėšų sumos, reikalingos bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą (toliau – planas) įsiteisėjimo dienos, pagrindimas.

7. Jeigu fizinis asmuo bankroto administratoriaus kandidatūros nepasiūlo, teismas skiria bankroto administratorių, kurio kandidatūrą pasiūlo šio įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija Vyriausybės nustatyta tvarka. Prieš teismui priimant nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, bankroto administratorius teismui pateikia lėšų sumos, reikalingos bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos, pagrindimą.

8. Teismui gali būti pateikiami ir kiti fizinio asmens bankroto bylai iškelti svarbūs dokumentai.

 

5 straipsnis. Fizinio asmens pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą nagrinėjimas teisme

1. Fizinių asmenų bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis.

2. Fizinio asmens bankroto bylą iškelia ir nagrinėja teismas žodinio proceso tvarka, išskyrus šio įstatymo 8 straipsnio 6 dalyje nurodytą atvejį.

3. Teismas, gavęs pareiškimą iškelti fizinio asmens bankroto bylą, gali:

1) įpareigoti fizinį asmenį pateikti teismui bankroto bylai nagrinėti reikalingus papildomus dokumentus;

2) Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka taikyti laikinąsias apsaugos priemones, galiosiančias iki nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą arba atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo dienos.

4. Teismas nutartimi išsprendžia klausimą dėl pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą. Nutartis nepriimti nagrinėti pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą gali būti skundžiama.

5. Informaciją apie priimtą pareiškimą iškelti fizinio asmens bankroto bylą, taip pat informaciją apie atsisakymą iškelti fizinio asmens bankroto bylą teismas privalo paskelbti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po nutarties priimti pareiškimą iškelti fizinio asmens bankroto bylą, taip pat po nutarties atsisakyti iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo. Ši informacija skelbiama viešai šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodyto teismo interneto svetainėje.

6. Teismas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nutarties dėl pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą priėmimo dienos šios nutarties nuorašą išsiunčia antstoliams, kuriems yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš šio fizinio asmens ar dėl jo turto arešto, taip pat kredito įstaigoms, kuriose yra fizinio asmens sąskaitos. Nuo nurodyto pranešimo gavimo dienos sustabdomas fizinio asmens turto realizavimas ir (ar) išieškojimas, įskaitant išieškojimą ne ginčo tvarka.

7. Teismas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo nutarties dėl pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą priėmimo dienos priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą ar atsisakyti ją iškelti. Teismas turi teisę dėl svarbių priežasčių pratęsti pasirengimo nagrinėti fizinio asmens bankroto bylą teisme terminą, bet ne ilgiau kaip 15 dienų.

8. Teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

1) pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą nagrinėjimo metu teismas nustato, kad fizinio asmens būklė neatitinka šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytosios. Nustatant fizinio asmens būklę, nėra įskaitomi kreditorių reikalavimai, kurie šio įstatymo 29 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka negali būti nurašyti;

2) paaiškėja, kad fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
(toliau – Civilinis kodeksas) 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų sandorių, pažeidžiančių kreditorių teises, neprivalėdamas sudaryti šių sandorių, ar kitokių veiksmų, kurie Civilinio kodekso nustatyta tvarka laikomi nesąžiningais;

3) paaiškėja, kad fizinis asmuo tapo nemokus dėl savo žalingų įpročių (piktnaudžiavimo alkoholiu, narkotinėmis ar kitomis psichotropinėmis medžiagomis, azartinių lošimų ir kitų);

4) paaiškėja, kad fizinis asmuo yra nubaustas už nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus, nurodytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – Baudžiamasis kodeksas) 207, 208, 209, 216, 222, 223 straipsniuose, ir jo teistumas nėra išnykęs, jeigu dėl to jis tapo nemokus;

5) nuo fizinio asmens bankroto proceso nutraukimo ar pabaigos nepraėję 10 metų, išskyrus šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 7 punktuose nurodytus atvejus;

6) paaiškėja, kad fiziniam asmeniui yra iškelta neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens, kurio dalyvis yra fizinis asmuo, bankroto byla.

9. Teismas, priėmęs nutartį atsisakyti iškelti fizinio asmens bankroto bylą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos šios nutarties nuorašą išsiunčia antstoliams, kuriems yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš šio fizinio asmens ar dėl jo turto arešto, taip pat kredito įstaigoms, kuriose yra fizinio asmens sąskaitos. Turto realizavimas ir (ar) išieškojimas, įskaitant išieškojimą ne ginčo tvarka, atnaujinamas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės nuo pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą priėmimo iki atsisakymo iškelti fizinio asmens bankroto bylą panaikinamos.

 

6 straipsnis. Fizinio asmens bankroto bylos iškėlimas

1. Teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato, kad fizinis asmuo yra nemokus ir nėra šio įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje nustatytų pagrindų.

2. Teismo nutartis iškelti fizinio asmens bankroto bylą arba atsisakyti ją iškelti įsiteisėja per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos, jeigu ji nebuvo apskųsta.

3. Teismo nutartyje iškelti fizinio asmens bankroto bylą turi būti nurodyta:

1) fizinio asmens, kuriam keliama bankroto byla, vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas;

2) skiriamo bankroto administratoriaus šio įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje nurodyti duomenys;

3) laikotarpis, ne trumpesnis kaip 15 dienų ir ne ilgesnis kaip 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratoriui iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos atsiradusius savo reikalavimus;

4) lėšų suma, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti bankroto procedūroms atlikti, fizinio asmens būtiniesiems poreikiams tenkinti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos;

5) plano projekto pateikimo teismui terminas.

4. Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti fizinio asmens bankroto bylą, teismas privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti, kartu pateikdamas šios nutarties nuorašą:

1) šio įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje nurodytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai apie iškeltą fizinio asmens bankroto bylą. Šiame punkte nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija apie fiziniam asmeniui iškeltą bankroto bylą, šio straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytus bankroto administratoriaus duomenis ir 3 punkte nurodytą laikotarpį ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo teismo pranešimo gavimo dienos turi paskelbti savo interneto svetainėje Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;

2) kitiems teismams, nagrinėjantiems bylas, kuriose šiam fiziniam asmeniui pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, apie bankroto bylos iškėlimą ir proceso įstatymo nustatytais atvejais perimti šių bylų nagrinėjimą;

3) ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokuratūrai ar teismams, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti fizinio asmens kreditorių civiliniai ieškiniai, ir proceso įstatymo nustatytais atvejais perimti nagrinėti visus su šiais ieškiniais susijusius dokumentus. Pranešti ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokuratūrai ar teismams, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas fizinio asmens turtas, ir proceso įstatymo nustatytais atvejais perimti turto arešto dokumentus;

4) antstoliams, kuriems yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš šio fizinio asmens ar dėl jo turto arešto;

5) fizinį asmenį aptarnaujančioms kredito įstaigoms;

6) registruotino turto duomenis tvarkantiems valstybės registrams.

5. Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti fizinio asmens bankroto bylą:

1) draudžiama fiziniam asmeniui vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas šio fizinio asmens iki nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių mokėjimą, išieškoti skolas iš šio fizinio asmens teismo ar ne ginčo tvarka, išskyrus priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, kai toks įskaitymas galimas pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas. Nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas fizinio asmens prievoles, tarp jų už su darbo santykiais susijusių išmokų pavėluotą mokėjimą skaičiavimas;

2) fizinio asmens turtui negali būti nustatoma priverstinė hipoteka;

3) draudžiama fiziniam asmeniui disponuoti turimu turtu (jį parduoti, kitaip perleisti ar sudaryti kitokius sandorius), išskyrus šio įstatymo numatytas išimtis. Šiuo turtu disponuoja bankroto administratorius šio įstatymo nustatyta tvarka;

4) bankroto administratorius nedelsdamas savo vardu atidaro atskirą depozitinę sąskaitą kredito įstaigoje fizinio asmens kreditorių reikalavimams tenkinti (toliau – depozitinė sąskaita). Depozitinės sąskaitos lėšomis disponuoja bankroto administratorius;

5) fizinis asmuo vykdo individualią ir (ar) ūkininko veiklą iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos tik turėdamas teismo leidimą, jeigu ši veikla mažina dėl bankroto patiriamus kreditorių nuostolius. Individuali ir (ar) ūkininko veikla, kuri nemažina dėl bankroto patiriamų kreditorių nuostolių, turi būti nutraukta. Reikalavimai, atsiradę iš individualios ir (ar) ūkininko veiklos dėl neįvykdytų prievolių ir įsipareigojimų, tvirtinami nutraukus fizinio asmens individualią ir (ar) ūkininko veiklą ir tenkinami šio įstatymo 29 straipsnyje nustatyta tvarka;

6) fizinis asmuo disponuoja lėšomis, esančiomis vienoje sąskaitoje kredito įstaigoje, išskyrus atvejus, kai fizinis asmuo įstatymų nustatyta tvarka verčiasi individualia ir (ar) ūkininko veikla, kuriai vykdyti reikalinga atskira sąskaita (sąskaitos) kredito įstaigoje (įstaigose).

6. Bankroto administratorius, atidaręs depozitinę sąskaitą, nurodo kredito įstaigai, kad depozitinės sąskaitos išrašus turi teisę gauti fizinis asmuo, ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo depozitinės sąskaitos atidarymo dienos perduoda šios sąskaitos duomenis fiziniam asmeniui.

7. Fizinis asmuo kiek įmanoma greičiau nuo šio straipsnio 6 dalyje nurodytų duomenų gavimo dienos perveda bankroto procedūroms atlikti šio straipsnio 3 dalies 4 punkte nurodytą lėšų sumą į bankroto administratoriaus nurodytą depozitinę sąskaitą.

8. Fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla ir kuriam teisės aktai suteikia teisę saugoti trečiųjų asmenų lėšas, saugomos trečiųjų asmenų lėšos į šio fizinio asmens turtą neįskaitomos.

9. Mokesčiai skaičiuojami ir mokami įstatymų nustatyta tvarka, tačiau draudžiamas nesumokėtų mokesčių išieškojimas ne ginčo tvarka.

 

7 straipsnis. Reikalavimai planui

1. Plane turi būti nurodyta:

1) priežastys, dėl kurių fizinis asmuo negali įvykdyti kreditorių reikalavimų;

2) lėšos (tarp jų darbo užmokestis, atlyginimas už naudojimąsi autoriaus teisėmis, už teisę į išradimą, dividendai ar kitos pajamos iš juridinių asmenų, kurių dalyvis yra fizinis asmuo, palikimas ir kita, išskyrus lėšas, gautas už parduotą turtą), kurias fizinis asmuo numato gauti periodiškai ar kaip vienkartines pajamas ir per visą bankroto procesą;

3) numatomo parduoti fizinio asmens turimo turto (taip pat ir įkeisto), į kurį teisės aktų nustatyta tvarka gali būti nukreiptas išieškojimas, sąrašas, turto pardavimo eiliškumas, terminai ir numatoma turto pardavimo kaina plano sudarymo metu;

4) numatomos gauti iš fizinio asmens skolininkų lėšos;

5) kitos priemonės, skirtos fizinio asmens mokumui atkurti (persikvalifikavimas, įsidarbinimas ir kitos);

6) kiekvieną mėnesį fiziniam asmeniui būtiniesiems poreikiams tenkinti numatomos reikalingos lėšos (atskirai nurodoma, kokioms konkrečioms fizinio asmens ir (ar) jo išlaikomų asmenų reikmėms tenkinti bus skiriamos šios lėšos, tarp jų numatomos lėšos mokesčiams bankroto proceso metu teisės aktų nustatyta tvarka mokėti);

7) bankroto administravimo išlaidų suma ir jos pagrindimas;

8) sudarytų sutarčių (tarp jų nuomos, panaudos ir kitų sutarčių), kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė ir kurias fizinis asmuo toliau numato vykdyti, sąrašas;

9) sudarytų sutarčių (tarp jų nuomos, panaudos ir kitų sutarčių), kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė ir kurias jis numato nutraukti, sąrašas, taip pat dėl šios priežasties atsirandančių kreditorių reikalavimų sąrašas;

10) kreditorių sąrašas, kuriame nurodomi šio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodyti duomenys;

11) kreditorių pagalba, nurodyta šio įstatymo 24 straipsnio 4 punkte;

12) kreditorių reikalavimų tenkinimo grafikas, kuriame nurodomos ne rečiau kaip kartą per pusę metų ir per visą bankroto procesą kiekvienam kreditoriui mokamos lėšos (laikantis šio įstatymo 29 straipsnyje nurodytos jų tenkinimo eilės ir tvarkos).

2. Fizinio asmens, kuris įstatymų nustatyta tvarka verčiasi individualia ir (ar) ūkininko veikla arba numato verstis individualia ir (ar) ūkininko veikla, plane, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų, taip pat turi būti nurodyta:

1) lėšos, kurias fizinis asmuo numato gauti periodiškai iš individualios ir (ar) ūkininko veiklos bankroto proceso metu;

2) reikalingo individualiai ir (ar) ūkininko veiklai vykdyti turto sąrašas;

3) individualiai ir (ar) ūkininko veiklai vykdyti skiriamos lėšos.

3. Fiziniam asmeniui ir (ar) teisės aktų nustatyta tvarka jo išlaikomų asmenų būtiniesiems poreikiams tenkinti nustatoma lėšų suma negali būti mažesnė už lėšų sumą, kuri būtų paliekama fiziniam asmeniui, atliekant išskaitas Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

4. Visos plane įrašytos lėšos ir jų sumos nurodomos litais.

5. Plano įgyvendinimo trukmė negali būti ilgesnė negu 5 metai. Teismas, kai kreipiamasi į ikiteisminio tyrimo įstaigas dėl fizinio asmens veiksmų, atitinkančių Baudžiamojo kodekso 207, 208, 209, 216, 222, 223 straipsniuose nustatytus požymius, nustatymo, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, gali pratęsti plano įgyvendinimo trukmę iki atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą arba ikiteisminio tyrimo nutraukimo, arba nuosprendžio baudžiamojoje byloje įsiteisėjimo.

 

8 straipsnis. Plano tvirtinimas

1. Fizinis asmuo ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo nutarties dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo įsiteisėjimo dienos turi pateikti bankroto administratoriui plano projektą.

2. Bankroto administratorius, gavęs plano projektą:

1) ne vėliau kaip per 5 dienas nuo plano projekto gavimo dienos parengia rašytinę išvadą dėl plano projekto įgyvendinimo galimybių (toliau – išvada) ir ją pateikia fiziniam asmeniui;

2) likus ne mažiau kaip 20 dienų iki numatomo kreditorių susirinkimo pateikia išvadą ir plano projektą kiekvienam fizinio asmens kreditoriui ir šaukia pirmąjį kreditorių susirinkimą dėl pritarimo plano projektui, suderinęs su fiziniu asmeniu šio susirinkimo vietą ir laiką.

3. Jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria plano projektui dėl to, kad jis neatitinka šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytų reikalavimų, plano projektas gali būti tikslinamas ir pakartotinai teikiamas kreditorių susirinkimui. Jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria plano projektui nenurodydamas priežasčių arba dėl priežasčių, nesusijusių su plano projekto tikslinimu pagal šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus, plano projektas pateikiamas teismui šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatyta tvarka.

4. Kreditorių susirinkimo pirmininkas kreditorių susirinkimo protokolą per 5 darbo dienas po susirinkimo pateikia bankroto administratoriui. Bankroto administratorius, gavęs kreditorių susirinkimo protokolą, per 3 darbo dienas šį protokolą ir plano projektą su išvada pateikia teismui.

5. Plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Kai teisme ginčijami kreditorių reikalavimai arba tikslinamas plano projektas, teismas bankroto administratoriaus arba fizinio asmens prašymu turi teisę pratęsti šioje dalyje nurodytą terminą, bet ne ilgiau kaip vienam mėnesiui.

6. Teismas, gavęs šio straipsnio 4 dalyje nurodytus dokumentus, per 15 dienų rašytinio proceso tvarka priima nutartį dėl plano. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju teismas priima nutartį dėl plano žodinio proceso tvarka.

7. Teismas gali nepatvirtinti plano, jeigu nustato, kad buvo pažeistos šio straipsnio 1–4 dalių nuostatos ir per nustatytą terminą nepašalinti trūkumai.

8. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju teismas gali patvirtinti planą, atsižvelgdamas į bankroto administratoriaus išvadą ir įvertinęs nemokaus fizinio asmens bei jo kreditorių teises ir teisėtus interesus.

9. Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama, jeigu plano projektui pritarė kreditorių susirinkimas.

10. Teismui patvirtinus planą:

1) bankroto administratorius disponuoja fizinio asmens turtu ir depozitinės sąskaitos lėšomis pagal plane nustatytą tvarką, išskyrus šiame įstatyme numatytas išimtis;

2) fizinis asmuo praneša suinteresuotiems asmenims apie tai, kad bus nutrauktos fizinio asmens iki bankroto bylos iškėlimo sudarytos sutartys, kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė ir kurias nutraukti numatyta plane. Dėl šios priežasties atsiradę kreditorių reikalavimai yra tenkinami šio įstatymo 29 straipsnyje nustatyta tvarka.

11. Už teismo patvirtinto plano įgyvendinimą atsako fizinis asmuo ir bankroto administratorius pagal savo kompetenciją.

12. Plano pakeitimai svarstomi ir tvirtinami ta pačia tvarka kaip ir planas.

 

9 straipsnis. Supaprastinta fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo tvarka

1. Fizinio asmens bankroto byla gali būti iškeliama supaprastinta tvarka, kai plano projektas pagal šio įstatymo nuostatas parengiamas iki pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą pateikimo teismui dienos.

2. Taikant supaprastintą bankroto bylos iškėlimo tvarką, fizinis asmuo kartu su pareiškimu teismui iškelti bankroto bylą pateikia:

1) šio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 1, 2, 3, 4 ir 7 punktuose nurodytus dokumentus ir duomenis;

2) plano projektą;

3) dokumentus, įrodančius, kad plano projektui pritarė kreditoriai, kurių reikalavimų suma pagal fizinio asmens duomenis vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos, arba dokumentus, įrodančius, kad plano projektui kreditoriai nepritaria.

3. Fizinis asmuo kartu su pareiškimu iškelti bankroto bylą teismui pasiūlo bankroto administratoriaus kandidatūrą. Fizinis asmuo, siūlydamas bankroto administratoriaus kandidatūrą, pateikia šio įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje nurodytą sutikimą.

4. Teismas, gavęs šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo nutarties dėl pareiškimo iškelti fiziniam asmeniui bankroto bylą priėmimo dienos juos išnagrinėja ir priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, patvirtinti planą ir paskirti bankroto administratorių arba atsisakyti iškelti fizinio asmens bankroto bylą. Teismas turi teisę dėl svarbių priežasčių pratęsti pasirengimo nagrinėti fizinio asmens bankroto bylą teisme terminą, bet ne ilgiau kaip 15 dienų. Teismui iškeliant fizinio asmens bankroto bylą supaprastinta tvarka ar atsisakant ją kelti, mutatis mutandis taikomos šio įstatymo 5 straipsnio 1, 2, 3, 7, 8 ir 9 dalių, 6 straipsnio 1 ir 2 dalių, 3 dalies 1 ir 2 punktų, 4 dalies, 5 dalies 1, 2, 3, 4 ir 6 punktų ir 6, 8 ir 9 dalių nuostatos.

5. Laikoma, kad šio straipsnio 4 dalyje nurodyta teismo nutartimi iškelti fizinio asmens bankroto bylą taip pat patvirtinami ir kreditorių reikalavimai. Ši nutartis atskiruoju skundu gali būti skundžiama teisės aktų nustatyta tvarka. Atskirasis skundas turi būti išnagrinėtas teisme per 30 dienų nuo jo gavimo apeliacinės instancijos teisme dienos.

 

10 straipsnis. Fizinio asmens bankroto bylos nutraukimas

1. Teismas priima nutartį nutraukti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu yra nors viena iš šių sąlygų:

1) nustatytais terminais planas nepateikiamas teismui tvirtinti;

2) teismas nepatvirtina plano;

3) paaiškėja, kad fizinis asmuo pateikė neteisingą informaciją apie savo turtą, pajamas, įsipareigojimus, nemokumo priežastis ar kita ir dėl to plane numatytos priemonės gali būti neįvykdytos;

4) paaiškėja, kad fizinis asmuo tapo nemokus per paskutinius 3 metus iki bankroto bylos iškėlimo ar negalėjo atkurti mokumo iškėlus bankroto bylą dėl šio įstatymo 5 straipsnio 8 dalies 2 punkte nurodytų veiksmų ar 5 straipsnio 8 dalies 3 punkte nurodytų žalingų įpročių;

5) paaiškėja, kad fizinis asmuo buvo teistas už nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus, nurodytus Baudžiamojo kodekso 207, 208, 209, 216, 222 ir 223 straipsniuose, ir teistumas nėra išnykęs, jeigu dėl to jis tapo nemokus;

6) fizinis asmuo nuslepia nuo bankroto administratoriaus bankroto proceso metu gautas lėšas ir kitą turtą, kurių vertė viršija vieną bazinės socialinės išmokos dydį per mėnesį, ir tai gali pakenkti kreditorių interesams ar turėti įtakos fizinio asmens mokumui atkurti;

7) iškeliama neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens, kurio dalyvis yra fizinis asmuo, bankroto byla;

8) fizinis asmuo nevykdo kitų šio įstatymo nustatytų reikalavimų;

9) fizinis asmuo miršta;

10) kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.

2. Teismas gali priimti nutartį nutraukti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu plane numatytos priemonės neįgyvendinamos ir dėl to kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška viršija visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų 2/3 sumos, kreipiasi į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo.

3. Nutraukus fizinio asmens bankroto bylą šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais, visi mokesčiai ir su jais susijusios sumos, palūkanos ir netesybos skaičiuojami nuo teismo nutarties iškelti šią bylą įsiteisėjimo dienos, išskyrus jau įvykdytus skolinius įsipareigojimus.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

BANKROTO ADMINISTRATORIUS

 

11 straipsnis. Bankroto administratoriaus skyrimas

1. Bankroto administratorių skiria teismas.

2. Bankroto administratoriaus kandidatūrą turi teisę pasiūlyti fizinis asmuo ir (ar) kreditorius (kreditoriai). Jeigu fizinis asmuo bankroto administratoriaus kandidatūros nepasiūlo, teismas skiria bankroto administratorių, kurio kandidatūrą pasiūlo šio įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija Vyriausybės nustatyta tvarka. Kai fizinio asmens bankroto byla iškeliama supaprastinta tvarka, fizinis asmuo kartu su pareiškimu teismui iškelti bankroto bylą privalo pasiūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą.

3. Bankroto administratoriumi negali būti paskirti:

1) fizinio asmens kreditorius, su kreditoriumi darbo santykiais susijęs asmuo;

2) fizinio asmens artimieji giminaičiai, kaip jie apibrėžti Civilinio kodekso 3.135 straipsnyje;

3) asmenys, susiję su fiziniu asmeniu svainystės santykiais, kaip jie apibrėžti Civilinio kodekso 3.136 straipsnyje;

4) fizinio asmens sutuoktinis ar sugyventinis;

5) asmuo, susijęs su fiziniu asmeniu darbo santykiais arba su kuriuo darbo santykiai buvo nutraukti per paskutinius 36 mėnesius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo.

4. Bankroto administratoriaus juridinio asmens vadovui, jo pavaduotojams, vyriausiajam buhalteriui, juridinio asmens kolegialaus valdymo organo nariams, juridinio asmens darbuotojams, teikiantiems administravimo paslaugas, taikomi šio straipsnio 3 dalyje bankroto administratoriui nustatyti apribojimai.

5. Bankroto administratorius negali būti suinteresuotas bankroto proceso baigtimi.

 

12 straipsnis. Bankroto administratoriaus pareigos ir teisės

1. Nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti planą dienos bankroto administratorius:

1) disponuoja fizinio asmens turtu ir depozitinės sąskaitos lėšomis šio įstatymo nustatyta tvarka;

2) tvarko visų fizinio asmens gautų lėšų ir jų naudojimo apskaitą;

3) šaukia kreditorių susirinkimus;

4) be balsavimo teisės dalyvauja kreditorių susirinkimuose;

5) teikia duomenis ir informaciją apie fizinio asmens bankroto procesą šio įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje nurodytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai pagal šios institucijos nustatytas ataskaitų formas;

6) atstovauja fiziniam asmeniui (arba įgalioja kitą asmenį atstovauti) iškeltose iki bankroto bylos iškėlimo bylose dėl turto išieškojimo iš kitų asmenų fizinio asmens naudai;

7) kreipiasi į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 ir 8 punktuose nustatytais pagrindais;

8) organizuoja ir atlieka kitas šio įstatymo nustatytas procedūras.

2. Nuo teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos bankroto administratorius:

1) disponuoja fizinio asmens turtu ir depozitinės sąskaitos lėšomis pagal plane nustatytą tvarką;

2) atlieka plane numatytus mokėjimus kreditoriams;

3) tvarko visų fizinio asmens gautų lėšų ir jų naudojimo apskaitą;

4) šaukia kreditorių susirinkimus;

5) be balsavimo teisės dalyvauja kreditorių susirinkimuose;

6) ne rečiau kaip kartą per pusę metų teikia teismui, kreditorių susirinkime kreditoriams ir fiziniam asmeniui plano vykdymo eigos ataskaitą;

7) teikia duomenis ir informaciją apie fizinio asmens bankroto procesą šio įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje nurodytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai pagal šios institucijos nustatytas ataskaitų formas;

8) imasi priemonių išieškoti skolas iš skolininkų;

9) gina fizinio asmens ir visų kreditorių teises ir teisėtus interesus;

10) vykdo kitus teismo ir (ar) kreditorių susirinkimo sprendimus;

11) tuo atveju, kai iš fizinio asmens gautų lėšų nepakanka atlikti plane nustatytų mokėjimų, sušaukia kreditorių susirinkimą ir pasiūlo svarstyti galimybę pateikti fiziniam asmeniui pasiūlymus dėl plano patikslinimo ir (ar) kreiptis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo;

12) tuo atveju, kai iš fizinio asmens gautos lėšos gerokai viršija plane nustatytus mokėjimus, sušaukia kreditorių susirinkimą ir pasiūlo svarstyti galimybę pateikti fiziniam asmeniui pasiūlymus dėl plano patikslinimo ir (ar) kreiptis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo;

13) vertina fizinio asmens vykdomos individualios ir (ar) ūkininko veiklos tikslingumą ir, nustatęs, kad vykdoma veikla nuostolinga, nedelsdamas sušaukia kreditorių susirinkimą;

14) kreipiasi į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3, 4, 5, 6 ir 8 punktuose nustatytais pagrindais;

15) pateikia Garantiniam fondui dokumentus dėl lėšų skyrimo darbuotojų reikalavimams, susijusiems su darbo santykiais, tenkinti;

16) atlieka kitas šio įstatymo nustatytas funkcijas.

3. Bankroto administratorius ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dokumentų apie fizinio asmens sandorių sudarymą gavimo dienos patikrina fizinio asmens sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareiškia ieškinius fizinio asmens bankroto bylą nagrinėjančiame teisme dėl sandorių, galėjusių turėti įtakos tam, kad fizinis asmuo negali įvykdyti prievolių kreditoriams, pripažinimo negaliojančiais. Šiuo atveju laikytina, kad bankroto administratorius apie sandorius sužinojo nuo dokumentų apie šių sandorių sudarymą gavimo dienos. Bankroto administratorius motyvuotu prašymu kreipiasi į ikiteisminio tyrimo įstaigas dėl fizinio asmens veiksmų, atitinkančių Baudžiamojo kodekso 207, 208, 209, 216, 222 ir 223 straipsniuose nustatytus požymius, nustatymo.

4. Bankroto administratorius fizinio asmens bankroto proceso metu turi teisę:

1) gauti iš fizinio asmens visus su fizinio asmens bankroto procesu susijusius dokumentus ir juos tikrinti;

2) atlikdamas bankroto procedūras, apžiūrėti fizinio asmens nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomas patalpas, o gavęs kartu su fiziniu asmeniu gyvenamojoje patalpoje gyvenančių asmenų sutikimą, apžiūrėti fizinio asmens nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomas gyvenamąsias patalpas;

3) suteikti pagalbą fiziniam asmeniui rengiant plano projektą ar jo pakeitimo projektus;

4) kreiptis į teismą dėl kreditorių susirinkimo priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais;

5) gauti informaciją apie fizinio asmens turtą ir pajamas iš valstybės ir žinybinių registrų, kredito įstaigų ir valstybės informacinių sistemų.

5. Įsiteisėjusi teismo nutartis iškelti fizinio asmens bankroto bylą yra pagrindas bankroto administratoriui atlikti fizinio asmens bankroto procedūras.

6. Bankroto administratorius, netekęs teisės teikti įmonių bankroto administravimo arba įmonių restruktūrizavimo paslaugas, nebegali atlikti fizinio asmens bankroto procedūrų nuo nurodytos teisės netekimo dienos.

 

13 straipsnis. Bankroto administratoriaus civilinės atsakomybės draudimas ir jo veiklos priežiūra

1. Bankroto administratoriaus profesinė civilinė atsakomybė už atliekant fizinių asmenų bankroto procedūras fiziniams ar juridiniams asmenims padarytą žalą, viršijančią 1 000 litų, draudžiama profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.

2. Bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo objektas yra bankroto administratoriaus civilinė atsakomybė už draudimo sutarties galiojimo metu bankroto administratoriaus ir (ar) jo darbuotojų neteisėtais veiksmais atliekant fizinių asmenų bankroto procedūras padarytą žalą.

3. Draudžiamuoju įvykiu laikomi draudimo sutarties galiojimo metu bankroto administratoriaus ir (ar) jo darbuotojų atlikti neteisėti veiksmai (veikimas, neveikimas) atliekant fizinių asmenų bankroto procedūras, kurie yra pagrindas atsirasti apdraustojo civilinei atsakomybei, ir reikalavimo, kuris atitinka bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo standartines sąlygas, atlyginti žalą pateikimas.

4. Bankroto administratorius profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu draudžiamas sudarant bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį. Bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo draudėjas yra bankroto administratorius. Bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo minimali draudimo suma yra 100 000 litų vienam draudžiamajam įvykiui ir 200 000 litų visiems draudžiamiesiems įvykiams per metus. Dėl draudžiamojo įvykio išmokėjus draudimo išmoką ir sumažėjus šio straipsnio nustatytai minimaliai draudimo sumai, bankroto administratorius privalo per vieną mėnesį apsidrausti civilinę atsakomybę, kad būtų atkurta privalomoji minimali draudimo suma.

5. Bankroto administratorius gali pats papildomai draustis bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės draudimu už atliekant fizinių asmenų bankroto procedūras fiziniams ar juridiniams asmenims padarytą žalą.

6. Draudikas, turintis teisę Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdyti bankroto administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą, privalo sudaryti bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį su bankroto administratoriumi, pateikusiu prašymą ir visus šiai sutarčiai sudaryti būtinus duomenis ir dokumentus. Bankroto administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo standartines sąlygas tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

7. Bankroto administratorius, siekdamas atlikti fizinio asmens bankroto procedūras, privalo teismui ir šio įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje nurodytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai pateikti bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo kopiją. Paskirto naujo bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo kopija teismui ir šio įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje nurodytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai pateikiama nedelsiant.

8. Jeigu draudimo išmokos visai bankroto administratoriaus padarytai žalai atlyginti nepakanka, žalą padaręs bankroto administratorius atlygina faktinės žalos dydžio ir draudimo išmokos skirtumą.

9. Bankroto administratoriaus veiklą fizinio asmens bankroto proceso metu prižiūri Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija. Fizinio asmens bankroto proceso metu priežiūrai atlikti mutatis mutandis taikomos Įmonių bankroto įstatymo nuostatos, kai fizinio asmens bankroto procedūras atlieka fizinis arba juridinis asmuo arba juridinio asmens padalinys (filialas), turintys teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas. Fizinio asmens bankroto proceso metu priežiūrai atlikti mutatis mutandis taikomos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nuostatos, kai fizinio asmens bankroto procedūras atlieka fizinis arba juridinis asmuo arba juridinio asmens padalinys (filialas), turintys teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas.

 

14 straipsnis. Bankroto administratoriaus atstatydinimas

1. Teismas priima nutartį dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir naujo bankroto administratoriaus paskyrimo šio įstatymo nustatyta tvarka šiais atvejais, kai:

1) bankroto administratorius pateikia prašymą dėl atsistatydinimo;

2) teismas gauna informacijos, kad bankroto administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo arba įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas, ir bankroto administratorius ir (ar) fizinis asmuo nesikreipė į teismą dėl šio bankroto administratoriaus atstatydinimo. Šiuo atveju teismas priima nutartį dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir naujo bankroto administratoriaus paskyrimo ne vėliau kaip per 15 dienų nuo informacijos gavimo dienos.

2. Teismas gali priimti nutartį dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir naujo bankroto administratoriaus paskyrimo šio įstatymo nustatyta tvarka šiais atvejais, kai:

1) fizinis asmuo pateikia motyvuotą prašymą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir pasiūlo naują bankroto administratoriaus kandidatūrą;

2) kreditorių susirinkimas ar kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, motyvuotu prašymu kreipiasi į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo.

3. Apie ketinimą pateikti prašymą dėl atsistatydinimo bankroto administratorius praneša fiziniam asmeniui ir kreditorių susirinkimo pirmininkui ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki kreipimosi į teismą dienos. Kai bankroto administratorius netenka teisės teikti įmonių bankroto administravimo arba įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas, jis ne vėliau kaip kitą darbo dieną po tos dienos, kai sužinojo apie teisės teikti įmonių bankroto administravimo arba įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas netekimą, pateikia prašymą teismui (teismams) dėl jo atstatydinimo iš visų jo administruojamų fizinio asmens bankroto procedūrų ir šio prašymo kopiją pateikia fiziniam asmeniui ir kreditorių susirinkimo pirmininkui. Fizinis asmuo ir (ar) kreditorių susirinkimo pirmininkas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio bankroto administratoriaus pranešimo gavimo dienos arba nuo informacijos, kad bankroto administratorius prarado teisę teikti įmonių bankroto administravimo arba įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas, gavimo dienos gali teismui pasiūlyti naują bankroto administratoriaus kandidatūrą šio įstatymo nustatyta tvarka. Jeigu fizinis asmuo bankroto administratoriaus kandidatūros nepasiūlo, teismas skiria bankroto administratorių, kurio kandidatūrą pasiūlo šio įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija Vyriausybės nustatyta tvarka.

4. Teismo nutartyje dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir naujo bankroto administratoriaus paskyrimo turi būti nurodyta:

1) paskirto naujo bankroto administratoriaus šio įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje nurodyti duomenys;

2) terminas, per kurį bankroto administratorius privalo perduoti paskirtam naujam bankroto administratoriui fizinio asmens bankroto proceso visus dokumentus;

3) depozitinės sąskaitos numeris ir kredito įstaigos, kurioje šį sąskaita atidaryta, pavadinimas.

5. Atskirasis skundas dėl teismo nutarties dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir naujo bankroto administratoriaus paskyrimo apeliacinės instancijos teisme turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo atskirojo skundo padavimo dienos. Atsiliepimai į atskiruosius skundus gali būti paduoti per 7 darbo dienas nuo atskirojo skundo kopijos išsiuntimo dalyvaujantiems byloje asmenims dienos. Apeliacinės instancijos teismo nutartis yra galutinė ir kasacine tvarka neskundžiama.

6. Jeigu atstatydintas bankroto administratorius be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą neperduoda fizinio asmens bankroto proceso dokumentų ar perduoda ne visus, teismas gali skirti atstatydintam bankroto administratoriui iki 10 000 litų baudą.

7. Teismas šio straipsnio 4 dalyje nurodytos nutarties nuorašą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jos įsiteisėjimo dienos išsiunčia:

1) kredito įstaigai, kurioje atstatydintas bankroto administratorius yra atidaręs depozitinę sąskaitą;

2) paskirtam naujam bankroto administratoriui;

3) šio įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje nurodytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai, kuri paskirto naujo bankroto administratoriaus duomenis ne vėliau kaip kitą dieną nuo nurodytos nutarties nuorašo gavimo dienos turi paskelbti savo interneto svetainėje Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;

4) fiziniam asmeniui;

5) atstatydintam bankroto administratoriui.

8. Įsiteisėjusi teismo nutartis dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir naujo bankroto administratoriaus paskyrimo yra pagrindas kredito įstaigai, kurioje atidaryta depozitinė sąskaita, pakeisti sąskaitos turėtoją – teismo atstatydintą ar atsistatydinusį bankroto administratorių į paskirtą naują bankroto administratorių. Paskirtas naujas bankroto administratorius nedelsdamas kreipiasi į kredito įstaigą dėl depozitinės sąskaitos turėtojo pakeitimo.

9. Bankroto administratoriaus – fizinio asmens – mirties atveju naujo skiriamo bankroto administratoriaus kandidatūrą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sužinojimo apie bankroto administratoriaus mirtį dienos teismui pasiūlo fizinis asmuo, suderinęs su kreditorių susirinkimo pirmininku. Jeigu naujo bankroto administratoriaus kandidatūros suderinti nepavyksta, kreditorių susirinkimo sprendimu gali būti pasiūlyta kita bankroto administratoriaus kandidatūra. Teismas priima nutartį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo fizinio asmens ar kreditorių susirinkimo pasiūlymo gavimo dienos. Šiai teismo nutarčiai mutatis mutandis yra taikomos šio straipsnio 4 dalies 1 ir 3 punktų, 5 ir 7 dalių nuostatos. Šiuo atveju paskirtam naujam bankroto administratoriui perimant fizinio asmens bankroto proceso dokumentus dalyvauja fizinis asmuo ir šio įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje nurodytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos atstovas.

 

 

15 straipsnis. Bankroto administratoriaus atsakomybė

Įstatymų nustatyta tvarka bankroto administratorius privalo atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl jo pareigų neatlikimo ar netinkamo atlikimo.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

FIZINIO ASMENS PAREIGOS IR TEISĖS BANKROTO PROCESO METU

 

16 straipsnis. Fizinio asmens pareigos bankroto proceso metu

Fizinis asmuo bankroto proceso metu privalo:

1) atsakingai valdyti ir naudoti visą turimą turtą nuo fizinio asmens pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo teismui dienos iki teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos;

2) per šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą pateikti plano projektą bankroto administratoriui;

3) pateikti bankroto administratoriui visus su bankroto procesu susijusius dokumentus;

4) visus gautus grynuosius pinigus (gautą atlyginimą už naudojimąsi fizinio asmens autoriaus teisėmis, už naudojimąsi teise į fizinio asmens išradimą, gautą palikimą, išloštą pinigų sumą, gautus apdovanojimus, gautas dovanas, premijas ir kitas lėšas), kai jų suma viršija pusę bazinės socialinės išmokos per mėnesį, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų gavimo dienos įmokėti į asmeninę sąskaitą kredito įstaigoje;

5) nuo teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos pervesti lėšas į depozitinę sąskaitą kreditorių reikalavimams tenkinti ir bankroto administravimo išlaidoms mokėti plane nustatyta tvarka;

6) pasikeitus finansinei būklei (padidėjus gaunamoms pajamoms, gavus palikimą, išlošus pinigų ir (ar) materialinių vertybių, gavus apdovanojimų, dovanų ir panašiai ar sumažėjus gaunamoms pajamoms ir kitais atvejais), ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šios būklės pasikeitimo dienos apie tai informuoti bankroto administratorių;

7) bankroto administratoriaus rašytiniu prašymu ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio prašymo gavimo dienos pateikti prašomą informaciją ir (ar) dokumentus;

8) gyvenamosios vietos pakeitimo atveju ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti bankroto administratoriui naujos gyvenamosios vietos adresą;

9) pasiūlyti skiriamo bankroto administratoriaus kandidatūrą šio įstatymo 14 straipsnio 9 dalyje nustatytu atveju ir tvarka;

10) pagal savo galimybes dirbti arba užsiimti kita pajamų duodančia veikla, aktyviai siekti įsidarbinti arba siekti susirasti geriau apmokamą darbą;

11) ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius teikti bankroto administratoriui sąskaitų kredito įstaigose išrašus. Jeigu fizinis asmuo, vykdantis individualią ir (ar) ūkininko veiklą, turi sąskaitą (nedepozitinę) individualiai ir (ar) ūkininko veiklai vykdyti, jis turi taip pat teikti bankroto administratoriui išrašus ta pačia tvarka;

12) tinkamai įgyvendinti plane numatytas priemones ir (ar) vykdyti jame numatytą veiklą;

13) bendradarbiauti su bankroto administratoriumi, organizuojant bankroto procedūras;

14) atlikti kitus šio įstatymo nustatytus veiksmus.

 

17 straipsnis. Fizinio asmens teisės bankroto proceso metu

Fizinis asmuo bankroto proceso metu turi teisę:

1) parengti ir pateikti bankroto administratoriui plano patikslinimą, susidarius aplinkybėms, kurioms esant galima greičiau atkurti fizinio asmens mokumą arba kurios sunkina plano įgyvendinimą;

2) gauti iš bankroto administratoriaus duomenis apie savo turto pardavimą;

3) gauti iš bankroto administratoriaus informaciją apie lėšų naudojimą;

4) dalyvauti kreditorių susirinkimuose;

5) gauti iš kredito įstaigos depozitinės sąskaitos išrašus apie lėšų naudojimą;

6) tęsti ar pradėti individualią ir (ar) ūkininko veiklą, jeigu tai numatyta plane;

7) paaiškėjus, kad bankroto administratorius lėšas naudojo ne plane nustatytiems tikslams ar pažeidė kitas fizinio asmens teises arba teisėtus interesus, kreiptis į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, nuostolių atlyginimo ir naujo bankroto administratoriaus paskyrimo;

8) kreiptis į teismą dėl kreditorių susirinkimo priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais;

9) prisiimti skolinius įsipareigojimus bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos, jeigu fizinis asmuo neturi lėšų ar jų nepakanka šio įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 4 punkte nustatytai lėšų sumai sumokėti. Dėl šio